Poprawa kreatywności w grupach roboczych – formy komunikacji

Realizując projekty uczestniczymy w różnych grupach roboczych. Praca w grupie jest jednym z lepszych sposobów tworzenia kreatywnych rozwiązań. Czy możemy w jakiś sposób podnieść współczynnik kreatywności grupy? Czy istnieją takie sposoby prowadzenia grupy, aby była ona jeszcze bardziej kreatywna?

Tak, jednym ze sposobów jest odpowiednia, pełna komunikacja w grupie.

Zatem o czym nie powinniśmy zapominać w grupach roboczych, które mają postawione kreatywne zadanie do zrealizowania, aby jeszcze bardziej podnieść ich kreatywność?

Sposoby komunikacji w grupie / zespole możemy podzielić na dwa zbiory. Pierwszy z nich to komunikacja skierowana na wynik, rozwiązywanie problemów i realizowanie zadań. Drugi zbiór to komunikacja dotycząca relacji międzyludzkich, która pomaga utrzymanie grupy.

Oto przykłady dla każdej z powyższych form komunikacji.

Komunikacja skierowana na wynik:

proponowanie – poszukiwanie – przedstawianie – pozycjonowanie – podsumowanie

Proponowanie, to sugerowanie pomysłów, proponowanie rozwiązań, proponowanie nowych produktów

Poszukiwanie, to poszukiwanie informacji, pytanie o dane, uszczegóławianie, precyzowanie

Przedstawianie, to przedstawianie swojego punktu widzenia, wyjaśnianie swojej postawy i przekonań

Pozycjonowanie, to definiowanie pozycji grupy w odniesieniu do wcześniej założonych celów, stawianie pytań o nowe kierunki działania

Podsumowanie, to prezentowanie zależności pomiędzy różnymi puntami widzenia, kierowanie dyskusji do konkluzji.

Komunikacja skierowana na relacje międzyludzkie:

zachęcanie – podtrzymywanie – odczuwanie – harmonizowanie – świętowanie

Zachęcanie, to bycie przyjacielskim, zachęcanie innych do wyrażania swoich opinii, pozytywna reakcja na zaangażowanie

Podtrzymywanie, to podtrzymywanie dyskusji, zachęcanie wycofanych członków grupy do brania udziału w dyskusji,

Odczuwanie, to mówienie o odczuciach, zachęcanie innych do wyrażania swoich odczuć na omawiany temat

Harmonizowanie, to godzenie różnych punktów widzenia, wykorzystanie humoru do zmniejszania napięcia w grupie

Świętowanie, to budowanie dobrego klimatu w grupie, wskazywanie zrealizowanych etapów/postępów grupy, chwalenie podczas i po zakończeniu dyskusji.

Negatywne zachowanie jednostki w grupie może wywołać kłótnię, a nawet wpłynąć na destrukcję grupy. Takie elementy zachowań jak bycie cynicznym, polityczne przepychanki, obrażające żarty czy dominowanie mogą bardzo negatywnie wpłynąć na kreatywność grupy. Dlatego zaleca się szybkie rozwiązywanie tego typu zachowań, oczywiście w dyplomatyczny sposób.